Type of resources
Available actions
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
online bronnen
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 1693
  • Het 'Overzicht Stortplaatsen' is gebaseerd op de enquête die jaarlijks door de Werkgroep Afvalregistratie (WAR) wordt uitgevoerd. Deze werkgroep wordt gevormd door het het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Afvalbedrijven, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+ en Uitvoering Afvalbeheer).

  • Bestanden ter ondersteuning voor de monitoringlijst van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.

  • Verleende en geweigerde verklaringen grond baggerspecie.

  • Punten met beschikbare bodeminformatie. Overheden ontvangen bij het uitvoeren van hun wettelijke taken veel informatie over de bodem. Voldoet de bodemkwaliteit niet aan de wet en vormt verontreiniging een bedreiging voor mens, dier of ecosysteem dan zorgt de overheid ervoor dat er ingegrepen wordt: de verontreiniging wordt verwijderd of de verontreiniging wordt afgeschermd. Gemeenten en provincies houden bij welke ingrepen waar plaatsvinden. Op de kaart ziet u welke maatregelen er de afgelopen jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen (archief- of bodemonderzoek) of te herstellen (bodemsanering). Aan de hand van de kleuren in de legenda kunt u zien of uitgevoerd archief- of bodemonderzoek aanleiding is geweest om vervolgacties zoals nader bodemonderzoek of bodemsanering uit te laten voeren. De kaart geeft niet aan in welke mate of met welke stoffen de bodem verontreinigd is. Meer informatie over de individuele gevallen kunt u opvragen bij de provincie of gemeente die de gegevens beheert. De kaart is gebaseerd op door gemeenten en provincies verzamelde gegevens. Voor meer informatie zie: www.bodemloket.nl

  • Deze dataset moet alle afspraken bevatten die met derden zijn gemaakt en een uitzondering vormen op het generieke uitgangspunt dat alles dat eigendom van I&W is ook beheerd dient te worden door de prestatiecontractaannemer. Dit alles met betrekking tot het natte areaal van Rijkswaterstaat in Zuid-Nederland. De uit deze dataset te vormen grens wordt de TOGA genoemd. TOGA: Te Onderhouden Gebieden en Assets. De TOGA grens komt tot stand op basis van het zogenaamde afpelmodel. Hierbij worden alle eigendommen van RWS op basis van gemaakte afspraken met derden of andere organisatieonderdelen vermeerderd of in mindering gebracht. Hierbij worden de volgende categorieën afspraken onderscheiden: - Domein B: vermeerderd met (BIJ): onderhoudstaken aan assets/IH van derden uit te voeren door RWS - Domein C: verminderd met (AF): onderhoudstaken aan assets/IH belegd bij andere RWS-organisatieonderdelen - Domein D: verminderd met (AF): onderhoudstaken aan assets/IH belegd bij andere partij buiten RWS - Domein E: verminderd met (AF): onderhoudstaken aan assets/IH (tijdelijk) belegd bij andere contracten binnen RWS De domeinen zijn in de vorm van vlakken in deze dataset opgenomen. Als al deze zaken volledig en correct in kaart zijn gebracht is op basis van het kadastrale eigendom van I&M en deze domeinen het te onderhouden gebied vast te stellen voor het PrestatieContract Nat 19-24. Dit is het gebied waarop tijdens de aanbesteding wordt ingeschreven en waar de aannemer tijdens de uitvoering verantwoordelijkheid draagt. Deze grens kan en zal gedurende de looptijd van het contract nog worden aangepast aan de veranderde werkelijkheid. Toch is het doel om deze grens zo exact mogelijk de beheer- en onderhoudssituatie bij aanvang van het contract te laten weergeven om er voor te zorgen dat een minimum aan wijzigingen (VTW's) tijdens de looptijd nodig zullen zijn. Voor de grens gelden de volgende generieke uitgangspunten: - Tenzij anders aangegeven zijn alle borden uit Vamis altijd in beheer/onderhoud bij de PCN aannemer. - Tenzij anders aangegeven zijn alle zorg-plichtige bomen op kadastraal eigendom van I&M altijd in beheer/onderhoud bij de PCN aannemer. - Tenzij anders aangegeven zijn alle oevers (lijn tussen land en water) op kadastraal eigendom van I&M altijd in beheer/onderhoud bij de PCN aannemer. Revisie 12-10-2018 : N.a.v. een update van de data in de PCN 19-24 dataroom. Nieuwe randbeheergrens gegenereerd, nieuwe RVB percelen toegevoegd, diverse afspraken aangepast/toegevoegd/verwijderd. Revisie 09-04-2018 : Feedback van PPO daar waar mogelijk verwerkt in de data. Alle afmeervoorzieningen ZN nagelopen en waar nodig gecorrigeerd. Verhardingen D2.13 opnieuw gegenereerd. Definitieve dataroom versie TOGA PCN 19-24 (aanbesteding). Revisie 28-03-2018 : Dataroom versie PCN 19-24, in deez versie is een nieuwe kadaster dataset verwerkt, de meest actuele RVB data. Nieuwe afspraken en feedback is verwerkt en de opmaak van de dataset is aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de andere data in de BKN ZN plus database. Afpel en TOGA maken vanaf nu deel uit van de BKN ZN plus database. Revisie 07-12-2017 : Meer feedback en BOP's verwerkt, generiek alle wegen uit TOGA gehaald ivm WHW Revisie 06-11-2017 : eerste feedback en BOP's verwerkt Revisie 01-09-2017 : Nieuwe kadastrale data verwerkt (d.d. 01-07-2017), nieuwe RVB data verwerk (d.d. 05-08-2017), aanpassingen n.a.v. interviews en feedback uit vorige publicatie. Revisie 06-11-2017: BMK afspraken toegevoegd (eerdere versie bevatte oude grens uit BMK 1.5 contract), randbeheerlijn toegevoegd (twee meter oever op I&M eigendom), grote hoeveelheid RVB restvlaken (tekenfouten RVB) bijgewerkt (restruimte tussen overeenkomsten en in water overstekende vlakken).