From 1 - 10 / 14
  • Restrictiegebieden waarin geen mijnbouw of windturbineparken activiteiten op het Nederlands Continentaal Plat plaats mogen vinden, zoals deze zijn opgenomen in de Mijnbouwregeling 2014.

  • Op de Noordzee wordt olie en gas gewonnen. De vergunningverlening voor exploitatie van olie en gas is geregeld in de Mijnbouwregeling. In de Mijnbouwregeling wordt hierbij een indeling van het Nederlands Continentaal Plat (NCP) gehanteerd, waarbij het NCP wordt verdeeld in segmenten. De segmenten worden van noord naar zuid aangegeven door de letters A tot en met T. De segmenten zijn gekoppeld aan de lengte- en breedtegraden. Zo bevat segment A het deel van het NCP van 55 tot 56 Noorderbreedte en 3 tot 4 graden Oosterlengte. De segmenten zijn verdeeld in blokken van 10 minuten Noorderbreedte bij 20 minuten Oosterlengte (circa 400 km2). Deze blokken worden aangegeven met de letter van het segment, aangevuld met een nummer van 1 tot 18. De plaatsaanduiding met de blokindeling van het NCP is ook bruikbaar gebleken voor andere gebruiksfuncties, zoals zandwinning en windenergie. Ook bij het geologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de blokindeling.

  • Vuurtorens langs de Nederlandse kust

  • Polygonen van gelijke diepte op de Noordzee binnen de grenzen van het NCP. Deze ploygonen zijn gegenereerd uit de bathemetrie 2012.

  • Overzicht van de vlieglijnen van kribhoogten van de rivieren. Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • De definitie van zeegebieden is van cruciaal belang voor de bepaling van de toepasselijkheid van Richtlijn 98/18/EG op de verschillende klassen passagiersschepen. De richtlijn bevat een procedure voor de publicatie van lijsten van zeegebieden die moeilijk uitvoerbaar is gebleken. Derhalve dient er een functionele en heldere procedure te worden vastgesteld, die een doeltreffend toezicht op de uitvoering van de richtlijn mogelijk maakt. Een geharmoniseerd veiligheidsniveau voor passagiersschepen in de gehele Gemeenschap vereist dat de vrijstelling voor Griekenland met betrekking tot het tijdschema voor de toepassing van de veiligheidseisen ongedaan wordt gemaakt.

  • Overzicht van de vlieglijnen van de platen van de Waddenzee 2010. Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • Palenrij haaks op de kust met annotatie gedigitaliseerd uit zeekaarten

  • Overzicht van de vlieglijnen van kribhoogten van de rivieren. Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • TOPhoogteMD is een landsdekkend, digitaal hoogtebestand van Nederland, vervaardigd in 1992 en bestaat voor het grootste deel uit hoogtepunten die gedigitaliseerd zijn van oude hoogtekaarten die door de toenmalige Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat (MD) werden gemaakt. Deze hoogtepunten zijn in de periode 1942-1983 ingewonnen. Opdrachtgever voor het maken van dit bestand was o.a. de Topografische Dienst. Het bestand wordt niet meer geactualiseerd. Het Actueel Hoogtebestand Nederland is de opvolger van het TophoogteMD. Het bestand is beschikbaar als arcview shape en DXF.