From 1 - 10 / 40
  • Polygonen van gelijke diepte op (een groot deel van) de Noordzee. Deze ploygonen zijn gegenereerd uit de bathemetrie 2012

  • Laseraltimetrie opname kribben IJssel en Nederrijn in de vorm van een grid met een resolutie van 0,5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters Opgenomen tijdens een laagwaterperiode. Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument.

  • Berekende trendwaarden horizontale positie kustlijn ten opzicht van de Basiskustlijn voor het jaar 2009. Cijfer en kaarten worden jaarlijks verwerkt in het kustlijnkaartenboek dat wordt uitgegeven door RWS WVL. Op basis van dit boek wordt het suppletieschema voor het jaar 2 jaar na meting vastgesteld. Afgebeeld is de trend in uitwijking van de positie van de te toetsen kustlijn (TKL) ten opzichte van de Basiskustlijn. In de onderliggende tabel alle toetsparameters die door toetsprogrammatuur MorphAn worden uitgerekend. De kleuring geeft de richting van de trend (zeewaarts/landwaarts) en geeft de ligging weer van de tkl (zeewaarts/landwaarts).

  • Overzicht van de vlieglijnen van de kribben van de Maas in 2009. Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • Officiele bodembeheergrens tussen RWS Noordzee en de kust RDs. Dit bestand begrenst het gebied waar RWS Noordzee bodembeheer heeft. Het bevoegd gezag van RWS Noordzee met btrekking tot de natte Wbr zaken is gekoppeld aan de bodembeheergrens. De natte Wbr is sinds 22 december 2009 in de Waterwet als waterstaatkundig beheer opgenomen. Daarnaast bepaalt de bodembeheergrens in BKN en het NIS dashboard het aantal km2 bodem dat in beheer is van RWS Noordzee. De bodembeheergrens tussen RWS Noordzee en de andere kust RDs is als volgt omschreven: -langs de kust wordt de buitenzijde van de gemeentegrenzen gevolgd -de gedeelten van de IJgeul en de Maasgeul die binnen de gemeentegrens vallen, behoren tot het bodembeheergebied van RWS Noordzee -ten noorden van de Waddeneilanden wordt een vereenvoudigde lijn van vastgestelde punten op de gemeentegrenzen toegepast waardoor een redelijk vloeiende lijn ontstaat. Ten noorden van deze lijn ligt het bodembeheergebied van RWS Noordzee, ten zuiden van deze lijn ligt het bodembeheergebied van RWS Noord Nederland -het Eems Dollard Verdrag gebied valt geheel onder beheer van RWS Noord Nederland -het gebied tussen de 3 en 12 mijl ten noorden van het EDV gebied (NL claim) valt geheel onder beheer van RWS Noordzee De bodembeheergrens tussen RWS Noordzee en de kust RDs wordt aangepast als een of meerdere onderdelen van de bovenstaande beschrijving wijzigen.

  • Historisch Digitaal Topografisch Bestand van de droge hoofdinfrastructuur opgebouwd uit punt-, lijn- en vlakinformatie. In dit geval houdt droog ook kanalen in, omdat deze volgens dezelfde specificaties werd ingewonnen als de wegen. Het DTB-Wegen wordt opgevolgd door het DTB-Droog. (DTB2000) De status van het bestand is van augustus 2000. Het is niet geheel landsdekkend en sommige delen zijn 100 procent vlakgevuld, andere 80 procent. Het is niet meer te achterhalen uit welke fotovluchten de data is ingewonnen.

  • Polygonen van gelijke diepte op de Noordzee binnen de grenzen van het NCP. Deze ploygonen zijn gegenereerd uit de bathemetrie 2012

  • Orthofotomozaiek Friesche Groningerkwelders vervaardigd uit stereofoto-opnamen op 10-10-2008 ter ondersteuning van het VEGWAD monitoringsprogramma in opdracht van de Waterdienst

  • Overzicht van de vlieglijnen van de kribben van de IJssel en Nederrijn in 2009. Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • Orthofotomozaiek van Vlieland, vervaardigd uit stereoluchtfoto's. Opnamen op 23.08.2009 ter ondersteuning van VEGWAD monitoringsprogramma in opdracht van de Waterdienst.