From 1 - 10 / 49
  • In het najaar van 2008 uitgevoerd onderzoek met de belangrijkste resultaten van de enquête onder gebruikers naar herkomsten, bestemmingen, voorkeuren, motieven, percentages van goederenvervoer in Randstad.

  • Officiële waterbeheergrens tussen RWS Noordzee en de kust RD?s. Dit bestand begrenst het gebied waar RWS Noordzee waterbeheer heeft. Het bevoegd gezag van RWS Noordzee m.b.t. de Wvo en de Wvz is gekoppeld aan de waterbeheergrens. Beide wetten zijn sinds 22 december 2009 opgegaan in de Waterwet en vallen onder waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast bepaalt de waterbeheergrens in BKN en NIS dashboard het aantal km2 water dat in beheer is van RWS Noordzee. De waterbeheergrens tussen RWS Noordzee en de andere kust RD?s is als volgt omschreven: - langs de kust wordt de duinvoetlijn cq. buitenkruinlijn aangehouden conform de Waterwet - bij havenmonden loopt de grens volgens een rechte lijn tussen de lichten op de koppen van de havenhoofden - in de zeegaten (zonder havenmond) worden de rechte basislijnen aangehouden zoals vastgelegd in de Wet Grenzen Territoriale Zee - in zeegaten waar geen rechte basislijn beschikbaar is wordt een rechte lijn aangehouden zodanig gekozen dat zoveel mogelijk de doorgaande kustlijn wordt aangehouden (bijv. De Kerf en De Slufter) - het Eems Dollard Verdrag gebied valt geheel onder beheer van RWS Noord Nederland - het gebied tussen de 3 en 12 mijl ten noorden van het EDV gebied (NL claim) valt geheel onder beheer van RWS Noordzee De waterbeheergrens tussen RWS Noordzee en de kust RD?s wordt aangepast als een of meerdere onderdelen van de bovenstaande beschrijving wijzigen.

  • Personal Geodatabase met polders en dijken die aangelegd zijn in het kader van de Zuiderzeewerken

  • Officiële bodembeheergrens tussen RWS Noordzee en de kust RD's. Dit bestand begrenst het gebied waar RWS Noordzee bodembeheer heeft. Het bevoegd gezag van RWS Noordzee m.b.t. de natte Wbr zaken is gekoppeld aan de bodembeheergrens. De natte Wbr is sinds 22 december 2009 in de Waterwet als waterstaatkundig beheer opgenomen. Daarnaast bepaalt de bodembeheergrens in BKN en het NIS dashboard het aantal km2 bodem dat in beheer is van RWS Noordzee. De bodembeheergrens tussen RWS Noordzee en de andere kust RD?s is als volgt omschreven: - langs de kust wordt de buitenzijde van de gemeentegrenzen gevolgd - de gedeelten van de IJgeul en de Maasgeul die binnen de gemeentegrens vallen, behoren tot het bodembeheergebied van RWS Noordzee - ten noorden van de Waddeneilanden wordt een vereenvoudigde lijn van vastgestelde punten op de gemeentegrenzen toegepast waardoor een redelijk vloeiende lijn ontstaat. Ten noorden van deze lijn ligt het bodembeheergebied van RWS Noordzee, ten zuiden van deze lijn ligt het bodembeheergebied van RWS Noord Nederland - het Eems Dollard Verdrag gebied valt geheel onder beheer van RWS Noord Nederland - het gebied tussen de 3 en 12 mijl ten noorden van het EDV gebied (NL claim) valt geheel onder beheer van RWS Noordzee De bodembeheergrens tussen RWS Noordzee en de kust RD?s wordt aangepast als een of meerdere onderdelen van de bovenstaande beschrijving wijzigen.

  • Internationale bestuursgrenzen continentaal plat

  • Op de kaart ziet u welke maatregelen er de afgelopen jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen (archief- of bodemonderzoek) of te herstellen (bodemsanering). Aan de hand van de kleuren in de legenda kunt u zien of uitgevoerd archief- of bodemonderzoek aanleiding is geweest om vervolgacties zoals nader bodemonderzoek of bodemsanering uit te laten voeren. De kaart geeft niet aan in welke mate of met welke stoffen de bodem verontreinigd is. Overheden ontvangen bij het uitvoeren van hun wettelijke taken veel informatie over de bodem. Voldoet de bodemkwaliteit niet aan de wet en vormt verontreiniging een bedreiging voor mens, dier of ecosysteem dan zorgt de overheid ervoor dat er ingegrepen wordt: de verontreiniging wordt verwijderd of de verontreiniging wordt afgeschermd. Gemeenten en provincies houden bij welke ingrepen waar plaatsvinden. Meer informatie over de individuele gevallen kunt u opvragen bij de provincie of gemeente die de gegevens beheert. De kaart is gebaseerd op door gemeenten en provincies verzamelde gegevens. Voor meer informatie zie: www.bodemloket.nl

  • Personal Geodatabase met polders en dijken die aangelegd zijn in het kader van de Zuiderzeewerken

  • de wet is gebaseerd op het interventie verdrag (Brussel 1969 Trb. 1970, nr.196). Wanneer er een grote aanpassing van de Nederlandse basislijn of Aanloop Nautisch beheer plaatsvindt, dan dient deze dataset ook aangepast te worden.

  • Door Data_ICT Dienst (DID) van Rijkswaterstaat beheerde bestand met de vlakken van de Waterkeringen van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Mutaties kunnen bij de Waterdienst worden aangemeld waarna mutatie in bestand wordt verwerkt.

  • Vlakken van de Waterkeringen van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Mutaties kunnen bij de Waterdienst worden aangemeld waarna mutatie in bestand wordt verwerkt.