From 1 - 10 / 494
  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase worden parkeervlakken aan weerszijden van de weg weergegeven. Het in kaart brengen van de parkeervlakken is van belang voor de verkeersveiligheid. Het parkeren op straat levert vaak risico’s op voor de verkeersveiligheid. Denk maar aan het oversteken van kinderen tussen geparkeerde auto’s door en interactie tussen het parkerende verkeer en het overige verkeer op een weg. Ook het in- en uitstappen kan potentieel gevaarlijke situaties opleveren. In eerste instantie is deze wegkenmerkendatabase ontwikkeld voor de verkeersveiligheid, maar deze zou ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld voor het bepalen van het aantal parkeervlakken in een bepaald gebied of straat.

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase worden de wegbreedtes van alle wegen in het NWB weergegeven. Er wordt per NWB wegvak aangegeven wat de mediane breedte is, de minimale breedte en de maximale breedte. De mediaan van de breedte van de weg geeft de breedte weer die voor het grootste deel van het wegvak ook de daadwerkelijke breedte is. Ook wordt er in het bestand aangegeven of er een versmallingsbord aanwezig is op het wegvak en of er ook wegversmalling aanwezig is. De wegbreedte van een wegvak wordt bepaald met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dit geldt voor alle wegen behalve de Rijkswegen. Dit betekent ook dat de breedte wordt bepaald van kant tot kant en dat betreft de gehele breedte van het verhardingsvlak van de weg. Voor de rijkswegen is de breedte bepaald door het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) van Rijkswaterstaat te gebruiken. De breedte die bepaald is voor de Rijkswegen, is de breedte tussen de verflijnen. Dit betekent dat bijvoorbeeld vluchtstroken en redresseerstroken niet tot de wegbreedte worden gerekend. De wegversmallingen en de bijbehorende verkeersborden zijn overgenomen uit het verkeersbordenbestand dat bij NDW beschikbaar wordt gesteld.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2019 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2021 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2014 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2016 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Mirt-gis 2019

  • Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij Rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. Het NWB-Wegen bestand bestaat op dit moment uit ruim 158.000 hectopunten en meer dan 1 miljoen gedigitaliseerde wegvakken met een totale lengte van bijna 158.000 kilometer (meting 2020). In dit afgeleide product zijn echter alleeen de rijks- en provinciale wegen opgenomen. Het is mogelijk om het routesysteem te segmenteren op basis van informatie die aanwezig is in onder het wegvak liggende entiteiten. Hierbij is sprake van twee mogelijke varianten: A: hectointervallen: B: combinatie van hectointervallen en posities van hectopunten. Het verschil tussen beide varianten is dat variant A uitgaat van de situatie waarin hectometerpaaltjes op een wegvak op gelijke afstanden van elkaar staan. In de praktijk is dat niet zo. Daarom is variant B ontwikkeld. In deze variant wordt elk segment gevormd door de posities van de hectopunten, gecombineerd met hectometrering van hectosprongen en juncties van wegvakken (dit zijn dus de hectointervalen). Omdat de gebruiker het netwerk op verschillende niveaus zal willen weergeven, worden er vijf verschillende routesystemen geleverd. Het NWB_wegen_route product wordt maandelijks geactualiseerd. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/ Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van deze doorontwikkeling van het NWB, komen wij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl

  • Mirt-gis 2020