From 1 - 10 / 110
  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2017 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteitenvan 2018 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • De ENC is een verplichte nautische kaart en bevat alle informatie met betrekking tot navigeren op het water

  • Deze dataset moet alle afspraken bevatten die met derden zijn gemaakt en een uitzondering vormen op het generieke uitgangspunt dat alles dat eigendom van I&W is ook beheerd dient te worden door de prestatiecontractaannemer. Dit alles met betrekking tot het natte areaal van Rijkswaterstaat in Zuid-Nederland. De uit deze dataset te vormen grens wordt de TOGA genoemd. TOGA: Te Onderhouden Gebieden en Assets. De TOGA grens komt tot stand op basis van het zogenaamde afpelmodel. Hierbij worden alle eigendommen van RWS op basis van gemaakte afspraken met derden of andere organisatieonderdelen vermeerderd of in mindering gebracht. Hierbij worden de volgende categorieën afspraken onderscheiden: - Domein B: vermeerderd met (BIJ): onderhoudstaken aan assets/IH van derden uit te voeren door RWS - Domein C: verminderd met (AF): onderhoudstaken aan assets/IH belegd bij andere RWS-organisatieonderdelen - Domein D: verminderd met (AF): onderhoudstaken aan assets/IH belegd bij andere partij buiten RWS - Domein E: verminderd met (AF): onderhoudstaken aan assets/IH (tijdelijk) belegd bij andere contracten binnen RWS De domeinen zijn in de vorm van vlakken in deze dataset opgenomen. Als al deze zaken volledig en correct in kaart zijn gebracht is op basis van het kadastrale eigendom van I&M en deze domeinen het te onderhouden gebied vast te stellen voor het PrestatieContract Nat 19-24. Dit is het gebied waarop tijdens de aanbesteding wordt ingeschreven en waar de aannemer tijdens de uitvoering verantwoordelijkheid draagt. Deze grens kan en zal gedurende de looptijd van het contract nog worden aangepast aan de veranderde werkelijkheid. Toch is het doel om deze grens zo exact mogelijk de beheer- en onderhoudssituatie bij aanvang van het contract te laten weergeven om er voor te zorgen dat een minimum aan wijzigingen (VTW's) tijdens de looptijd nodig zullen zijn. Voor de grens gelden de volgende generieke uitgangspunten: - Tenzij anders aangegeven zijn alle borden uit Vamis altijd in beheer/onderhoud bij de PCN aannemer. - Tenzij anders aangegeven zijn alle zorg-plichtige bomen op kadastraal eigendom van I&M altijd in beheer/onderhoud bij de PCN aannemer. - Tenzij anders aangegeven zijn alle oevers (lijn tussen land en water) op kadastraal eigendom van I&M altijd in beheer/onderhoud bij de PCN aannemer. Revisie 12-10-2018 : N.a.v. een update van de data in de PCN 19-24 dataroom. Nieuwe randbeheergrens gegenereerd, nieuwe RVB percelen toegevoegd, diverse afspraken aangepast/toegevoegd/verwijderd. Revisie 09-04-2018 : Feedback van PPO daar waar mogelijk verwerkt in de data. Alle afmeervoorzieningen ZN nagelopen en waar nodig gecorrigeerd. Verhardingen D2.13 opnieuw gegenereerd. Definitieve dataroom versie TOGA PCN 19-24 (aanbesteding). Revisie 28-03-2018 : Dataroom versie PCN 19-24, in deez versie is een nieuwe kadaster dataset verwerkt, de meest actuele RVB data. Nieuwe afspraken en feedback is verwerkt en de opmaak van de dataset is aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de andere data in de BKN ZN plus database. Afpel en TOGA maken vanaf nu deel uit van de BKN ZN plus database. Revisie 07-12-2017 : Meer feedback en BOP's verwerkt, generiek alle wegen uit TOGA gehaald ivm WHW Revisie 06-11-2017 : eerste feedback en BOP's verwerkt Revisie 01-09-2017 : Nieuwe kadastrale data verwerkt (d.d. 01-07-2017), nieuwe RVB data verwerk (d.d. 05-08-2017), aanpassingen n.a.v. interviews en feedback uit vorige publicatie. Revisie 06-11-2017: BMK afspraken toegevoegd (eerdere versie bevatte oude grens uit BMK 1.5 contract), randbeheerlijn toegevoegd (twee meter oever op I&M eigendom), grote hoeveelheid RVB restvlaken (tekenfouten RVB) bijgewerkt (restruimte tussen overeenkomsten en in water overstekende vlakken).

  • Combiroutes die standaard gevlogen worden.

  • Contour Nederland voor ENC achtergrondkaart vervaardigd uit TOP50NL featureclass REGISTRATIEFGEBIED_VLAK

  • Waterplantenbedekking IJsselmeergebied. De waterplantenbedekking in het IJsselmeergebied wordt driejaarlijks gemonitord. Dat wil zeggen dat in een cyclus van drie jaar in elk deel van het gebied de waterplantenbedekking wordt geïnventariseerd: in 2016 in het Markermeer en IJmeer, in 2017 in het IJsselmeer, en in 2018 in de randmeren. Nb: het Veluwemeer is in 2018 niet gebiedsdekkend gekarteerd, maar op een beperkt aantal locaties.Voor elk jaar is er een dataset per gevonden waterplantensoort en een dataset met de totale bedekkingaanwezig. Deze datasets betreffen geinterpoleerde data. Daarnaast is er per jaar een dataset met de (punt)locaties van de veldwaarnemingen.In deze datasetsstaat informatie uit de jaren 2011 tot en met 2018. Globaal wordt de zone van 0-3 meter diepte gekarteerd. Zie de laag "Puntenkaart veldwaarnemingen" voor een weergave van de meetpunten. Let op! Waterplanten kunnen ook buiten de gekarteerde zone voorkomen.

  • Kaderrichtlijn Mariene Strategie mariene wateren Nederland. Dit is voor Nederland het toepassingsgebied voor de KRM. Het gebied is tevens een van de mariene rapportage eenheden voor Nederland

  • Berekende trendwaarden horizontale positie kustlijn ten opzicht van de Basiskustlijn voor het jaar 2018. Cijfer en kaarten worden jaarlijks verwerkt in het kustlijnkaartenboek dat wordt uitgegeven door RWS WVL. Op basis van dit boek wordt het suppletieschema voor het jaar 2 jaar na meting vastgesteld. Afgebeeld is de trend in uitwijking van de positie van de te toetsen kustlijn (TKL) ten opzichte van de Basiskustlijn. In de onderliggende tabel alle toetsparameters die door toetsprogrammatuur MorphAn worden uitgerekend. De kleuring geeft de richting van de trend (zeewaarts/landwaarts) en geeft de ligging weer van de tkl (zeewaarts/landwaarts).

  • Waterplantenbedekking IJsselmeergebied. De waterplantenbedekking in het IJsselmeergebied wordt driejaarlijks gemonitord. Dat wil zeggen dat in een cyclus van drie jaar in elk deel van het gebied de waterplantenbedekking wordt geïnventariseerd: in 2016 in het Markermeer en IJmeer, in 2017 in het IJsselmeer, en in 2018 in de randmeren. Nb: het Veluwemeer is in 2018 niet gebiedsdekkend gekarteerd, maar op een beperkt aantal locaties.Voor elk jaar is er een dataset per gevonden waterplantensoort en een dataset met de totale bedekkingaanwezig. Deze datasets betreffen geinterpoleerde data. Daarnaast is er per jaar een dataset met de (punt)locaties van de veldwaarnemingen.In deze datasetsstaat informatie uit de jaren 2011 tot en met 2018. Globaal wordt de zone van 0-3 meter diepte gekarteerd. Zie de laag "Puntenkaart veldwaarnemingen" voor een weergave van de meetpunten. Let op! Waterplanten kunnen ook buiten de gekarteerde zone voorkomen.