From 1 - 9 / 9
  • Gebied op de Noordzee en Het Kanaal gebruikt voor het leggen en vegen van mijnen en militaire schietoefeningen met geschut zowel vanuit de kust als uit vliegtuigen (het omvat alle vlieggebieden, munitiegebieden, oefengebieden en schietterreinen)

  • Militaire gebieden op de Noordzee welke gebruikt worden voor militaire schietoefeningen met geschut zowel vanuit de kust als uit vliegtuigen (het omvat vlieggebieden en schietterreinen), zoals deze zijn opgenomen in de Mijnbouwregeling 2014. Gepubliceerd in Staatscourant nummer 4928, van 22 februari 2014. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 februari 2014, nr. WJZ/13208613, tot wijziging van de Mijnbouwregeling. Bronvermelding: Ministerie van Defensie ETRS89, UTM zone 31 N

  • Gebieden die volgens de Structuurschema Militaire Terreinen 2 en het Mijnbouwbesluit in bepaalde perioden niet gebruikt mogen worden voor zand, schelp- en of grindwinning.

  • Overzicht van schelpenwinning op de Westerschelde

  • Surveillancegebieden van de Kustwacht. Bestand is aangemaakt door RWS dienst Noordzee op basis van een brondocument met coordinaten (het operationeel plan van de Kustwacht).

  • Hoekpunten van de wingebieden

  • MER zoekgebieden

  • Overzicht van de gebieden die zijn gereserveerd voor zandwinning

  • Overzicht van gebieden die zijn aangewezen ten behoeve van het winnen van zand en grind op zee op grond van de Ontgrondingenweg. Op de Noordzee mag – zeewaarts van de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn – met een vergunning zand en grind worden gewonnen. Zandwinning is zelfs een activiteit van nationaal belang. Deze laag bevat ook het vergunningsgebied voor het (proefwinnen) van schelpen. Het betreft een strook van 50 km zeewaarts gerekend vanaf de kustlijn GLLWS, exclusief de voordelta en een strook gevormd door LLWS-5m tot de kustlijn van Hoek van Holland tot aan Petten en een strook gevormd door de 3 mijls-grens van Petten tot Ameland. Ten behoeve van de grootschalige zandwinning op de Noordzee is een milieu effect rapportage opgesteld. In dit MER zijn voor de periode 2018-2027 zoekgebieden gedefinieerd. Deze zoekgebieden zullen in de toekomst (deels) gebruikt worden als vergunde zandwingebieden.