From 1 - 10 / 176
  • TN ITS-GO wegennetwerk met de belangrijkste wegkenmerken van het Nederlandse weggennet, gebaseerd op Europese specificaties TN-ITS GO.

  • Het bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland is een bestand met de ongevallenmeldingen van diverse aanleverende instanties gekoppeld aan het digitale wegennet (het Nationale Wegenbestand, NWB). Met dit product kunt u verschillende verkeersveiligheidsanalyses voor uw beheersgebied uitvoeren en is in het bijzonder geschikt voor: - beleid (formuleren, monitoren, evalueren), - onderzoek en - wegbeheer.

  • INWEVA staat voor INtensiteiten op WEgVAkken. Op ca. 4.000 wegvakken wordt de verkeersintensiteit gemeten. De overige wegvakken worden op basis van een verkeersmodel bijgeschat. Het betreft een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2021 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Delta van het TN ITS-GO wegennetwerk met de belangrijkste wegkenmerken van het Nederlandse weggennet, gebaseerd op Wegennetwerk TN-ITS GO Volledig.

  • In de Legger rijkswaterstaatswerken zijn vaarwegen, nevengeulen, kunstwerken, oevers en regionale waterkeringen beschreven. Sinds de invoering van de Waterwet is het verplicht om alle rijkswaterstaatswerken hierin op te nemen. De legger bestaat uit kaarten die de ligging, vorm, afmeting en constructie van deze objecten beschrijft. Dit wordt de 'normatieve' toestand genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vereiste bodemdiepte van een kanaal of de minimale volumeberging van een nevengeul. Voor het aanpassen van de Legger is er een Leggerbesluit nodig. De eerste Legger rijkswaterstaatswerken is vastgesteld in 2012. In oktober 2014 is de Legger geactualiseerd. In 2022 werd de Legger rijkswaterstaatwerken opnieuw geactualiseerd, enkel binnen het rivierengebied. Uitgevoerde rivierverruimende- en KRW (kader richtlichtlijn water) -projecten in de uiterwaarden zijn daarbij in de legger opgenomen.

  • Een overzicht van de gemiddelde spitsintensiteiten van 2022, voor het gehele HWN met onderscheid naar voertuig categorieen.

  • Deel van de vaarweg, waaraan een bepaalde receatievaartklasse is toegekend aan de hand van de klasse-indeling van het recreatie--toervaartnet volgens de BRTN (Beleidsvisie Recreatie Toervaart in Nederland).

  • Deze omhullende van het DTB geeft aan binnen welk gebied het Digitaal Topografisch Bestand is ingewonnen.