From 1 - 10 / 218
  • Serie aan punten waarop informatie geprojecteerd is, zoals bijvoorbeeld ligging, hoogte-informatie en vastgestelde geluidproductieplafonds.

  • Serie aan rijlijnen waarop informatie geprojecteerd is, zoals bijvoorbeeld snelheden, wegdektype, verkeersgegevens en hoogte-informatie.

  • Serie aan lijnen waarop informatie geprojecteerd is, zoals bijvoorbeeld reflectiefactoren en hoogte-informatie.

  • NAPinfo biedt de ligging van publicabele NAP-peilmerken in Nederland. Voor elke peilmerk is naast de NAP-hoogte onder andere de meetdatum, een omschrijving van de locatie en de X- en Y-coordinaat van het merk in het Rijksdriehoekstelsel (RD) gegeven.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2021 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • INWEVA staat voor INtensiteiten op WEgVAkken. Op ca. 4.000 wegvakken wordt de verkeersintensiteit gemeten. De overige wegvakken worden op basis van een verkeersmodel bijgeschat. Het betreft een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Het bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland is een bestand met de ongevallenmeldingen van diverse aanleverende instanties gekoppeld aan het digitale wegennet (het Nationale Wegenbestand, NWB). Met dit product kunt u verschillende verkeersveiligheidsanalyses voor uw beheersgebied uitvoeren en is in het bijzonder geschikt voor: - beleid (formuleren, monitoren, evalueren), - onderzoek en - wegbeheer.

  • Delta van het TN ITS-GO wegennetwerk met de belangrijkste wegkenmerken van het Nederlandse weggennet, gebaseerd op Wegennetwerk TN-ITS GO Volledig.

  • TN ITS-GO wegennetwerk met de belangrijkste wegkenmerken van het Nederlandse weggennet, gebaseerd op Europese specificaties TN-ITS GO.

  • Het product nwb_wegen_straatniveau bestaat uit de wegvakken en hectopunten van het Nationaal Wegen Betsand (NWB) maar dan geagregeerd naar straat en weg(nummer)niveau en geldig op een bepaalde peildatum. In deze dataset wegvakken_wegen bevinden zich alle wegvakken uit het NWB geagregeerd naar wegnummer zodat alle wegvakken die bij een bepaalde weg binnen een gemeente horen, samen worden gevoegd. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/ Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van deze doorontwikkeling van het NWB, komen wij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl