From 1 - 10 / 19
  • In dit bestand zijn de wegvakken opgenomen die als potentiële wegvakken kunnen worden bestempeld om opgenomen te worden in het fietsareaal van Rijkswaterstaat en die nu nog niet voorkomen in het NWB. interactie met elkaar heeft op een kruispunt.

  • Vergunningen zandwingebieden Zeeland

  • In dit bestand zijn alle hoogwaardige fietsroutes van Nederland opgenomen. Hierbij is nog een onderverdeling gemaakt in gerealiseerde en gepland hoog

  • Werkvakken bestortingen Zeeland

  • Dieptegegevens (tov LLWS) Noordzee met 5 m resolutie

  • Dit bestand bevat de begrenzing van de rijkswateren volgens de Waterwet (ruimste begrenzing).

  • In dit bestand zijn alle trajecten opgenomen die onderdeel uitmaken van het fietsknooppunten netwerk in Nederland

  • In dit bestand zijn de waargenomen ongevallen vanuit BRON opgenomen waarbij fietsers betrokken zijn. Het gaat hierbij om een bestand waarbij de ongevallen op verschillende plaatsen op dezelfde kruising zijn gebundeld

  • Kaderrichtlijn Mariene Strategie mariene rapportage eenheden Nederland. Voor deze gebieden voert Nederland in het kader van de artikel 8, 9 en 10 van de KRM assessments uit.

  • In dit bestand zitten alle verkeersborden die staan op het grondgebied van de Staat en ook in een kleine buffer hier om heen. Dit bestand is gedownload van de website van het NDW (https://opendata.ndw.nu/). In dit bestand zijn alle variabelen opgenomen die beschikbaar zijn in de open data van het NDW.