From 1 - 10 / 160
  • Site van de samenwerkende organisaties voor de Waddenzee. Beschrijving van het monitoringsprogramma TMAP

  • Historische meetgegevens betreffende de fysisch-chemische en chemische componenten van het oppervlaktewater in de rijkswateren. De resultaten zijn afkomstig uit het nationale meetprogramma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Er worden veel verschillende parameters gemeten in het oppervlaktewater. Afhankelijk van de soort meting en locatie wordt incidenteel, eenmaal per jaar tot dagelijks gemeten. Deze dataset vormt samen met de datasets Zwevend stof en Waterbodem de serie Waterkwaliteit - Chemisch.

  • Downloads bestanden voor de Bodem- Toets en Validatieservice.

  • In de afvaldatabase kunnen cijfers gevonden worden over de inzameling van huishoudelijk afval van 1993 tot en met 2011

  • Het 'Overzicht Stortplaatsen' is gebaseerd op de enquête die jaarlijks door de Werkgroep Afvalregistratie (WAR) wordt uitgevoerd. Deze werkgroep wordt gevormd door het het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Afvalbedrijven, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+ en Uitvoering Afvalbeheer).

  • Betreft monitoringsdata. In de periode 2008-2013 heeft het Havenbedrijf Rotterdam de eerste fase van Maasvlakte 2 aangelegd. De nieuwe haven beslaat zo’n 2,5% van de totale Voordelta, een Natura2000 gebied. Zowel de aanleg als de aanwezigheid van de haven heeft volgens de Milieu Effect Rapportage (MER) effecten op aanwezige dier- en plantensoorten. De effecten van de aanleg en aanwezigheid van Maasvlakte 2 voor de natuur en leefomgeving zijn met verschillende maatregelen gecompenseerd en gemitigeerd. Zo is een bodembeschermingsgebied van 25.000 ha in de Voordelta ingesteld (10x de grootte van het oppervlak van de nieuwe haven) met daarbinnen rustgebieden voor vogels. Daarnaast is er in 2009 een nieuw duingebied gerealiseerd bij ‘s Gravezande (Spanjaardsduin) om de stikstofdepositie die na ingebruikname van de Tweede Maasvlakte toeneemt, te compenseren. Ook zijn diverse maatregelen genomen om de effecten van de aanleg te compenseren en mitigeren. Om de effectiviteit van deze genomen maatregelen te monitoren zijn drie Monitoring- en Evaluatieplannen (MEP) opgesteld en uitgevoerd.

  • Het Rekenmodel Nazorg en Beheer (RNB) verschaft een standaard ter ondersteuning voor een objectieve afweging van beheervarianten of nazorg.

  • Overzicht van de projecten voor waterkwaliteit in het kader van Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Het BPRW geldt voor de jaren 2010-2015. Daarbij kunt u denken aan Ruim baan voor vis, Schoon water en Herstel leefgebied en uitvoeren van primaire beheer van watersystemen

  • Op deze website worden in opdracht van het Rijk gegevens gepresenteerd die relevant zijn voor de monitoring van lokaal en regionaal klimaatbeleid.