From 1 - 10 / 43
  • Polygonen van gelijke diepte op (een groot deel van) de Noordzee. Deze ploygonen zijn gegenereerd uit de bathemetrie 2012

  • Gebied op de Noordzee en Het Kanaal gebruikt voor het leggen en vegen van mijnen en militaire schietoefeningen met geschut zowel vanuit de kust als uit vliegtuigen (het omvat alle vlieggebieden, munitiegebieden, oefengebieden en schietterreinen)

  • Blokindeling ten behoeve van wrakken

  • De Rijksoverheid heeft windenergiegebieden aangewezen op de Noordzee: Borssele, Hollandse Kust (zuid, noord en west), IJmuiden Ver, Ten Noorden van de Waddeneilanden, Nederwiek, Lagelander en Doordewind. De windenergiegebieden zijn aangewezen (of herbevestigd) in het Programma Noordzee 2022-2027. Deze gebieden liggen, op een enkele uitzondering na, buiten de 12-mijlszone, minimaal 22 kilometer uit de kust. Alleen in deze windenergiegebieden mogen op grond van de Wet windenergie op zee kavels voor windparken worden uitgegeven. Op het moment dat een windpark in aanbouw of in gebruik is, wordt een veiligheidszone rond het te beschermen gebied ingesteld. Binnen die veiligheidszone geldt een toegangsverbod voor schepen, met een aantal uitzonderingen.

  • Richtlijn Stedelijk Afvalwater kwetsbaargebied zoals gerapporteerd naar de Europese Commissie tbv EU rapportage Stedelijk Afvalwater 2020

  • Richtlijn Stedelijk Afvalwater lozingspunten zoals gerapporteerd naar de Europese Commissie tbv EU rapportage Stedelijk Afvalwater 2020

  • Richtlijn Stedelijk Afvalwater agglomeraties zoals gerapporteerd naar de Europese Commissie tbv EU rapportage Stedelijk Afvalwater 2022

  • Richtlijn Stedelijk Afvalwater rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) zoals gerapporteerd naar de Europese Commissie tbv EU rapportage Stedelijk Afvalwater 2022

  • De dataset bevat gebieden die door Meet en Informatie Noordzee worden opgenomen, sonar en multibeam, ten behoeve van monitoring van zeebodem

  • Polygonen van landen rond de Noordzee. Opmerking: De gegevens van de kustlijn zijn in WGS 1984 geleverd door Hydrografie. Doordat er in ArcGIS een transformatieproblematiek zich voordoet om van WGS 1984 naar ED50 goed geprojecteerd te krijgen, is de kwaliteit van deze dataset niet gegarandeerd. Er wordt thans bekeken hoe dit probleem op te lossen.