From 1 - 10 / 38
  • In opdracht van de afdeling gegevensbeheer van het district MN-Zuid zijn video's en foto's gemaakt van de geluidschermen in beheer bij RWS MN-Zuid

  • Video's van geluidschermen die in opdracht van de afdeling gegevensbeheer van het district Midden-Nederland-Zuid zijn gemaakt (2013)

  • Polygonen van gelijke diepte op (een groot deel van ) de Noordzee. Deze ploygonen zijn gegenereerd uit de bathemetrie 2012.

  • Gebied op de Noordzee en Het Kanaal gebruikt voor het leggen en vegen van mijnen en militaire schietoefeningen met geschut zowel vanuit de kust als uit vliegtuigen (het omvat alle vlieggebieden, munitiegebieden, oefengebieden en schietterreinen)

  • Deze kaartlagen geven de belangrijkste info over de gerealiseerde en de formeel gepland staande Kaderrichtlijn Water inrichtingsmaatregelen in lijnvorm in de Rijkswateren van RWS Oost-Nederland weer.

  • Aanloopgebieden nautisch beheerder langs de Nederlandse kust binnen de 12 nautisch mijl.

  • De Rijksoverheid heeft 4 windenergiegebieden aangewezen waar windparken mogen komen: Borssele, IJmuiden Ver, Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden. Deze gebieden liggen buiten de 12-mijlszone, minimaal 22 kilometer uit de kust. De windenergiegebieden Borssele en IJmuiden Ver zijn aangewezen in het Nationaal Waterplan 2009-2015. De gebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden zijn aangewezen in de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee.In 2015 kan in Borssele worden gestart met de ontwikkeling van een windpark. Daarna is vanaf 2017 de ontwikkeling van windparken voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust beoogd.

  • De dataset bevat gebieden die door Meet en Informatie Noordzee worden opgenomen, sonar en multibeam, ten behoeve van monitoring van zeebodem

  • Polygonen van landen rond de Noordzee Opmerking: De gegevens van de kustlijn zijn in WGS 1984 geleverd door Hydrografie. Doordat er in ArcGIS een transformatieproblematiek zich voordoet om van WGS 1984 naar ED50 goed geprojecteerd te krijgen, is de kwaliteit van deze dataset niet gegarandeerd. Er wordt thans bekeken hoe dit probleem op te lossen. Wij vragen u

  • KRW schelpdierwater 2008 bevat de omgrenzing van de oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen als Schelpdierwater ten behoeve van het Kaderrichtlijn water.