From 1 - 10 / 50
  • De definitie van zeegebieden is van cruciaal belang voor de bepaling van de toepasselijkheid van Richtlijn 98/18/EG op de verschillende klassen passagiersschepen. De richtlijn bevat een procedure voor de publicatie van lijsten van zeegebieden die moeilijk uitvoerbaar is gebleken. Derhalve dient er een functionele en heldere procedure te worden vastgesteld, die een doeltreffend toezicht op de uitvoering van de richtlijn mogelijk maakt. Een geharmoniseerd veiligheidsniveau voor passagiersschepen in de gehele Gemeenschap vereist dat de vrijstelling voor Griekenland met betrekking tot het tijdschema voor de toepassing van de veiligheidseisen ongedaan wordt gemaakt.

  • Diverse bestanden aanleginrichtingen Waddenzee. Omschrijving: Bestanden rondom de aanleginrichtingen Waddenzee: bodembescherming, bushokjes, funderingen, meterkasten, nautische bebording, palen en masten, strooioppervlakten en verkeersstromen.

  • Verzamelpagina van alle bestanden over deelprogramma's en kennis van het Deltaprogramma.

  • Aanloopgebieden nautisch beheerder langs de Nederlandse kust binnen de 12 nautisch mijl.

  • Ligging van de JARKUS-raaien langs de nederlandse Kust. In het kader van het JARKUS programma worden jaarlijks langs de jarjusraaien hoogte en dieptemetingen verricht. Deze metingen dienen als input voor onder andere onderzoek en toetsing basiskustlijnpositie. Het JARKUS-bestand is in beheer bij de Waterdienst. Deze laag wordt gebruikt voor weergave in de Kustlijnkaartenboeken.

  • Bathymetrie van een het NCP gedeelte van de Noordzee van 2019. Deze is gebaseerd op dieptegegevens welke komt uit de RBB database van de dienst der Hydrografie en is aangevuld met data uit 2019. Door interpolatie is dit bestand alleen als achtergrond te gebruiken

  • Kaderrichtlijn Water schelpdierwateren 2008 en in 2020 bevestigde omgrenzing van de oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen als Schelpdierwater ten behoeve van het Kaderrichtlijn water.

  • Deze kaart geeft een beeld van een deel van de resultaten uit het onderzoek Investigation of the blue spots in the Netherlands National Highway Network uitgevoerd door Deltares in opdracht van DVS-OLK. Voor vragen en of opmerkingen over de inhoud van dit bestand of indien u meer informatie wenst over het onderzoek naar locaties in het Hoofdwegennet die gevoelig zijn voor overstroming, kunt u contact opnemen met het NIS.

  • Bathymetrie van een het NCP gedeelte van de Noordzee van 2017. Deze is gebaseerd op dieptegegevens welke komt uit de RBB database van de dienst der Hydrografie en is aangevuld met data uit 2017. Door interpolatie is dit bestand alleen als achtergrond te gebruiken

  • Ligging van de Basiskustlijn langs de nederlandse Kust. Deze basiskustlijn is eerst in 1991 vastgesteld en op 2001 herzien. De basiskustlijn is de kustlijn waaraan getoetst wordt in het kader van de Kustlijnzorg.