From 1 - 10 / 79
  • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 110 (dalende baan).

  • Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 juni 2015, nr. IENM BSK-2015 101689 tot wijziging van de Beleidsregels grote rivieren (aanpassingen Ruimte voor de Rivier en technische aanpassingen 2015)

  • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 110 (dalende baan).

  • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 161 (stijgende baan).

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2014 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 37 (dalende baan).

  • Waterplantenbedekking IJsselmeergebied. De waterplantenbedekking in het IJsselmeergebied wordt driejaarlijks gemonitord. Dat wil zeggen dat in een cyclus van drie jaar in elk deel van het gebied de waterplantenbedekking wordt geïnventariseerd: in 2016 in het Markermeer en IJmeer, in 2017 in het IJsselmeer, en in 2018 in de randmeren. Nb: het Veluwemeer is in 2018 niet gebiedsdekkend gekarteerd, maar op een beperkt aantal locaties.Voor elk jaar is er een dataset per gevonden waterplantensoort en een dataset met de totale bedekkingaanwezig. Deze datasets betreffen geinterpoleerde data. Daarnaast is er per jaar een dataset met de (punt)locaties van de veldwaarnemingen.In deze datasetsstaat informatie uit de jaren 2011 tot en met 2018. Globaal wordt de zone van 0-3 meter diepte gekarteerd. Zie de laag "Puntenkaart veldwaarnemingen" voor een weergave van de meetpunten. Let op! Waterplanten kunnen ook buiten de gekarteerde zone voorkomen.

  • Dit bestand bevat alle KRW maatregelen in het beheergebied van RWS-WNZ waarvan momenteel een verkenning en/of planstudie wordt uitgevoerd en die gerealiseerd worden na december 2015. Het bestand omvat de buitenlijnen van de gebieden waarin specifieke maatregelen zoals geulen en natuurvriendelijke oevers zijn gerealiseerd. Voor meer info over de maatregelen, zal de afdeling V&P bij WNZ geraadpleegd moeten worden. Contactpersonen zijn hier Marius Teeuw en Piter Hiddema.

  • Zaaknummer 31074371. Laser Kust 2015 - 2m gefilterd grid van de zandmotor. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning vindt meerjarig plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.

  • Berekende trendwaarden horizontale positie kustlijn ten opzicht van de Basiskustlijn voor het jaar 2015. Cijfer en kaarten worden jaarlijks verwerkt in het kustlijnkaartenboek dat wordt uitgegeven door RWS WVL. Op basis van dit boek wordt het suppletieschema voor het jaar 2 jaar na meting vastgesteld. Afgebeeld is de trend in uitwijking van de positie van de te toetsen kustlijn (TKL) ten opzichte van de Basiskustlijn. In de onderliggende tabel alle toetsparameters die door toetsprogrammatuur MorphAn worden uitgerekend. De kleuring geeft de richting van de trend (zeewaarts/landwaarts) en geeft de ligging weer van de tkl (zeewaarts/landwaarts).