From 1 - 10 / 761
  • Serie aan punten waarop informatie geprojecteerd is, zoals bijvoorbeeld ligging, hoogte-informatie en vastgestelde geluidproductieplafonds.

  • Serie aan rijlijnen waarop informatie geprojecteerd is, zoals bijvoorbeeld snelheden, wegdektype, verkeersgegevens en hoogte-informatie.

  • Dit betreft de peilkaarten in PDF formaat van de wateren in beheer van Rijkswaterstaat.

  • De ENC is een verplichte nautische kaart en bevat alle informatie met betrekking tot navigeren op het water

  • Nederland is het enige land met een speciale dienst voor de waterstaatskartografie. Dit komt door de unieke structuur van het Nederlandse landschap. Het feit dat circa de helft van ons land beneden de zeespiegel ligt vraagt speciale beheersmaatregelen. De waterstaatskartografie draagt hiertoe bij met kaarten die een inventarisatie geven van de waterstaatkundige infrastructuur van het land. Vanaf circa 1850 begon men met een systematische kartering van Nederland. De eerste editie van de Waterstaatskaart van Nederland 1:50.000 verscheen vanaf 1865 (Ormeling & Kraak, 1993, p.229). Er zijn in principe vijf edities verschenen van de waterstaatskaart. Het aantal edities verschilt echter nogal per kaartblad. Van sommige kaartbladen zijn maar vier edities verschenen, van andere kaartbladen zes of zelfs zeven. Bovendien komt het voor dat er van bepaalde kaartbladen al drie edities waren, terwijl van andere kaartbladen de tweede editie nog uit moest komen. Ook is de bladindeling, op basis van de Topografische Dienst, meerdere malen gewijzigd. Bij de beschrijving van de vijf edities is het afzonderlijke kaartblad het uitgangspunt geweest. Dat houdt in dat kaarten uit hetzelfde jaar in verschillende edities voor kunnen komen.

  • Actuele en voorspelde waterstanden en andere water gerelateerde metingen en voorspellingen in onbewerkte en bewerkte vorm. In de data wordt met codes gewerkt voor het aanduiden van WAT er gemeten is en WAAR er gemeten is.

  • Waterplantenbedekking IJsselmeergebied. De waterplantenbedekking in het IJsselmeergebied wordt driejaarlijks gemonitord. Dat wil zeggen dat in een cyclus van drie jaar in elk deel van het gebied de waterplantenbedekking wordt geïnventariseerd: in 2016 in het Markermeer en IJmeer, in 2017 in het IJsselmeer, en in 2018 in de randmeren. Nb: het Veluwemeer is in 2018 niet gebiedsdekkend gekarteerd, maar op een beperkt aantal locaties.Voor elk jaar is er een dataset per gevonden waterplantensoort en een dataset met de totale bedekkingaanwezig. Deze datasets betreffen geinterpoleerde data. Daarnaast is er per jaar een dataset met de (punt)locaties van de veldwaarnemingen.In deze datasetsstaat informatie uit de jaren 2011 tot en met 2018. Globaal wordt de zone van 0-3 meter diepte gekarteerd. Zie de laag "Puntenkaart veldwaarnemingen" voor een weergave van de meetpunten. Let op! Waterplanten kunnen ook buiten de gekarteerde zone voorkomen.

  • Waterplantenbedekking IJsselmeergebied. De waterplantenbedekking in het IJsselmeergebied wordt driejaarlijks gemonitord. Dat wil zeggen dat in een cyclus van drie jaar in elk deel van het gebied de waterplantenbedekking wordt geïnventariseerd: in 2016 in het Markermeer en IJmeer, in 2017 in het IJsselmeer, en in 2018 in de randmeren. Nb: het Veluwemeer is in 2018 niet gebiedsdekkend gekarteerd, maar op een beperkt aantal locaties.Voor elk jaar is er een dataset per gevonden waterplantensoort en een dataset met de totale bedekkingaanwezig. Deze datasets betreffen geinterpoleerde data. Daarnaast is er per jaar een dataset met de (punt)locaties van de veldwaarnemingen.In deze datasetsstaat informatie uit de jaren 2011 tot en met 2018. Globaal wordt de zone van 0-3 meter diepte gekarteerd. Zie de laag "Puntenkaart veldwaarnemingen" voor een weergave van de meetpunten. Let op! Waterplanten kunnen ook buiten de gekarteerde zone voorkomen.

  • Hoogtebestand Wadden Marsdiep 2m 2021 DTM - AHN4 DTM 2m grid

  • Mozaiek van oude rivierkaarten in ECW vervaardigd uit oude rivierkaarten die gescand zijn. Hierna zijn de bladranden verwijderd en zijn de beelden gegeorefereerd in RD. Hierna is per druk, serie of herziening een mozaiek gemaakt in ECW-formaat. In een bijbehorende index-file (shape) is terug te vinden van welk jaar elke afzonderlijke kaart is. Kaart van de rivier de IJssel van Westervoort tot Kampen : in twintig bladen benevens twee supplementaire bladen / vervaardigd op last van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, onder directie van den fungerenden Hoofd-Ingenieur en van den Ingenieur bij de Algemeene Dienst van den Waterstaat L.J.A. van der Kun en R. Musquetier. - Schaal 1:10.000. - [Delft : Algemeene Dienst van den Waterstaat, 1840-1846] ([Delft] : Topographisch Bureau, Ministerie van Oorlog). -1 serie in 27 bladen : lithografie; diverse formaten.