From 1 - 10 / 63
  • Overzicht van de vlieglijnen van de platen van de Westerschelde 2011. Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • Orthofotomozaiek van Texel Kwelders en Slufter, vervaardigd uit stereoluchtfoto opnamen ter ondersteuning van vegwad 2011 monitorings programma in opdracht van de Waterdienst.

  • De shapefile bevat hyperlinks die verwijzen naar de helicopter luchtfotos die gemaakt zijn op 27 juni 2011. De volgende locaties zijn hierbij gefotografeerd: A2 Het Groene Woud, A2 Randweg Eindhoven, A2 Rondweg Den Bosch (Trace Vught), A4 Steenbergen, 59 Den Bosch - Waalwijk, Zuid Willemsvaart Den Bosch.

  • Laseraltimetrie opname van het gebied ten zuiden van Vlieland in de Waddenzee Het is een grid met een pixelsize van 5x5m

  • Waterplantenbedekking IJsselmeergebied. De waterplantenbedekking in het IJsselmeergebied wordt driejaarlijks gemonitord. Dat wil zeggen dat in een cyclus van drie jaar in elk deel van het gebied de waterplantenbedekking wordt geïnventariseerd: in 2016 in het Markermeer en IJmeer, in 2017 in het IJsselmeer, en in 2018 in de randmeren. Nb: het Veluwemeer is in 2018 niet gebiedsdekkend gekarteerd, maar op een beperkt aantal locaties.Voor elk jaar is er een dataset per gevonden waterplantensoort en een dataset met de totale bedekkingaanwezig. Deze datasets betreffen geinterpoleerde data. Daarnaast is er per jaar een dataset met de (punt)locaties van de veldwaarnemingen.In deze datasetsstaat informatie uit de jaren 2011 tot en met 2018. Globaal wordt de zone van 0-3 meter diepte gekarteerd. Zie de laag "Puntenkaart veldwaarnemingen" voor een weergave van de meetpunten. Let op! Waterplanten kunnen ook buiten de gekarteerde zone voorkomen.

  • Laseraltimetrie hoogtegegevens ingewonnen volgens RWS-voorschriften Opname van de droogvallende platen ten tijde van laagwater periode. Gebied : Westerschelde Gridbestanden met een pixelgrootte van 2 m

  • Globale beschrijving van de bodemopbouw vanaf 5m -NAP. Deze bodembeschrijving is gebasseerd op meer dan 7000 boringen die in de afgelopen deccenia zijn verricht. Per 1 m dikte zijn de boringen naar een gebiedsdekkend raster (250m x 250m) vertaald met behulp van Voronoi interpolatie en is bepaald welk bodemtype het meest voorkomt per diepte interval (bijvoorbeeld 5-10m -NAP). De onderscheidden diepteintervallen zijn weergegeven in de tabel. Per diepteinterval is het dominante bodemtype vermeld (zand, klei, veen, leem, keileem, gyttja, zavel of onbekend of overig). Waar zeefwaarden bekend waren, is bij de bodemsoort zand onderscheid gemaakt tussen fijn, middelgrof en grof zand (voor lagen dieper dan 15m -NAP). Detailinformatie over de bodemopbouw kan worden opgevraagd bij de Meet- en Informatiedienst van RWS IJsselmeergebied. De berekeningen zijn uitgevoerd door bureau Explostat, Almere.

  • Waterplantenbedekking IJsselmeergebied. De waterplantenbedekking in het IJsselmeergebied wordt driejaarlijks gemonitord. Dat wil zeggen dat in een cyclus van drie jaar in elk deel van het gebied de waterplantenbedekking wordt geïnventariseerd: in 2016 in het Markermeer en IJmeer, in 2017 in het IJsselmeer, en in 2018 in de randmeren. Nb: het Veluwemeer is in 2018 niet gebiedsdekkend gekarteerd, maar op een beperkt aantal locaties.Voor elk jaar is er een dataset per gevonden waterplantensoort en een dataset met de totale bedekkingaanwezig. Deze datasets betreffen geinterpoleerde data. Daarnaast is er per jaar een dataset met de (punt)locaties van de veldwaarnemingen.In deze datasetsstaat informatie uit de jaren 2011 tot en met 2018. Globaal wordt de zone van 0-3 meter diepte gekarteerd. Zie de laag "Puntenkaart veldwaarnemingen" voor een weergave van de meetpunten. Let op! Waterplanten kunnen ook buiten de gekarteerde zone voorkomen.

  • De shapefile bevat hyperlinks die verwijzen naar de helicopter luchtfotos die gemaakt zijn op 03 oktober 2011. De volgende locaties zijn hierbij gefotografeerd: A2 Het Groene Woud, A2 Einhoven - Den Bosch, A2 Randweg Eindhoven, A2 Rondweg Den Bosch (Trace Vught), A4 Steenbergen, A59 Vlijmen, A67 aansluiting Geldrop, A67 aansluiting Hapert-KBP, Knooppunt Galder, Knooppunt Hooipolder, N329 Oss, Spoortraverse 's-Hertogenbosch, Sluizen Oosterhout, Zuid Willemsvaart Den Bosch, Groote Wielen 's-Hertogenbosch.

  • Van de Westerschelde is in 2011 een ecotopenkaart gemaakt. Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De stroomsnelheden zijn berekend met Simona waarbij gebruik gemaakt wordt van het SCALWEST2000 model, een kromlijnig grid.