From 1 - 10 / 151
  • Hoogte van de rijkswegen en provinciale wegen in meters ten opzichte van NAP. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/

  • Jaarlijks wordt een GWV bestand geleverd/aangemaakt, dat de situatie op 31-12 van een voorgaande jaar beschrijft. Het GWV bestand bevat o.a. de volgende geluidswerende objecten: 1. Geluidwallen 2. Geluidschermen 3. Tunnelingangen 4. Verdiept liggende wegdelen De gegevens in het GWV bestand bestaan uit: 1. Geometrie van het object 2. Beschrijvende kenmerken van het object die van belang zijn voor de geluidwerende functie 3. Foto’s van het object De aanleiding voor de wijzigingen in het GWV bestand zijn onder te verdelen in 3 categorieën: 1. Nieuwe geplaatse voorzieningen. 2. Wijzigingen als gevolg van het plaatsen van kleinere voorzieningen of uitbreiden van bestaande voorzieningen. 3. Wijzigingen als gevolg van het slopen van voorzieningen.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2020 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Hoogtebestand Wadden Marsdiep 2m 2021 DTM - AHN4 DTM 2m grid

  • Kust 2020 - DSM 2 meter rasterbestand van laserdata

  • Deel van de vaarweg, waaraan een bepaalde receatievaartklasse is toegekend aan de hand van de klasse-indeling van het recreatie--toervaartnet volgens de BRTN (Beleidsvisie Recreatie Toervaart in Nederland).

  • Proof of Concept - Deelgrid van Bathymetrie Nederland - binnenwateren. Een tot een 5 meter grid resolutie geinterpoleerd landsdekken grid van waarden uit dieptemetingen van de hydrografische opnemingsvaartuigen opgeslagen in het Landelijk Opslagsysteem Lodingen. Deze dataset geeft een moment opname van de bodemligging van de binnenwateren van de grens met Duitsland tot de basislijn van de Nederlandse kust en sluit aan bij Bathymetrie van de Noordzee.

  • AHN Special 2020 - Kribverlaging Waal - DSM tiles

  • Typering van vaarwegen op basis van mate van economisch belang van de vervoersstroom.