From 1 - 10 / 334
  • De VILD (VerkeersInformatie Locatie Database) wordt gebruikt om eenduidige en uniforme locatie-informatie in de verkeersinformatie ketens in Nederland te borgen. De VILD wordt gebruikt door Rijkswaterstaat en alle bij NDW aangesloten wegbeheerders om locatie-informatie in de gepubliceerde verkeers- en reisinformatie op te nemen. Afnemers van verkeers- en reisinformatie gebruiken de VILD om de locatie-informatie te vertalen naar de voor hen relevante weergave.

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase voor bomen in de berm worden de afstand van bomen en ondergroei tot de weg weergegeven. Het gaat om de provinciale wegen met een snelheid van 80 km/h en hoger. Het in kaart brengen van de bomen en ondergroei is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Het betreffen bomen en ondergroei langs een weg op wegen met de wat hogere maximumsnelheden. Daar waar de bomen dicht op de weg staan is de kans op ongelukken groter. Zeker als de gereden snelheden hoger zijn. In eerste instantie is deze wegkenmerkendatabase ontwikkeld voor de verkeersveiligheid, maar deze zou ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase worden de lastbeperkingen van alle wegen in het NWB weergegeven voor zover deze zijn aangegeven in het verkeersbordenbestand. aslastbeperkingen komen vaak voor op bruggen en bijvoorbeeld kademuren. In eerste instantie is deze wegkenmerkendatabase ontwikkeld voor de verkeersveiligheid, maar deze zou ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase wordt de breedte van de middenberm vastgelegd. Deze breedte van de middenberm wordt bepaald voor de verkeersveiligheid. Hoe smaller de middenberm, hoe gemakkelijker een voertuig op de verkeerde weghelft kan geraken, met alle gevolgen van dien. Daarbij is het ook van belang om te inventariseren of in de middenberm andere obstakels aanwezig zijn, zoals geleiderails, greppels of andere objecten die kunnen voorkomen dat voertuigen op de verkeerde weghelft kunnen komen. De breedte van de middenberm wordt vastgelegd bij wegen met gescheiden rijbanen. Daarbij wordt altijd aan de linkerkant van het verhardingsvlak bepaald wat de breedte van de middenberm is. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat ook de breedte van de buitenbermen worden bepaald. Voor gescheiden rijbanen wordt in feite de breedte van de middenberm twee keer bepaald. De ene keer voor de heenrichting en de andere keer voor de terugrichting. De breedte van de middenberm wordt bepaald voor wegen met maximum snelheid van 70 km/h en hoger. Verder worden ook de geleiderails in de middenbermen in kaart gebracht. Wanneer de middenberm een geleiderail bevat dan wordt de breedte van de middenberm voor dat deel van de weg niet in kaart gebracht en in dit WKD-bestand weergegeven. Voor de detectie van de geleiderail en middenberm moet eerst duidelijk zijn wat wordt verstaan onder de middenberm. In het NWB zijn de éénrichtingswegen gedigitaliseerd in de rijrichting. De middenberm is het gedeelte links van een wegvak totdat een ander wegvak wordt geraakt minus het gedeelte met asfalt (de rijbaan). Voor de detectie van de geleiderail en middenbermbreedte wordt daarom alleen aan de linkerkant van het wegvak gekeken. Eerst wordt onderzocht of er een geleiderail in de middenberm aanwezig is. Indien deze aanwezig is, dan wordt een eventuele middenbermbreedte niet meer vastgelegd. Vanuit verkeersveiligheid is dit wegvak namelijk al “veilig” vanwege de aanwezigheid van de geleiderail.

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase worden de bebouwde kommen, zoals deze bedoeld worden in de wegenverkeerswet weergegeven. De wegkenmerkendatabase geeft dus aan welke wegvakken of delen van wegvakken binnen de bebouwde kom vallen. Voor het bepalen van de wegvakken die binnen de bebouwde kom vallen wordt gebruik gemaakt van de Basisregistratie Topografie (BRT). Er zijn meerdere definities van een bebouwde kom, waaronder: - Volgens de hierboven genoemde wegenverkeerswet en de blauwe komborden - In de zin van de Wabo, betreffende bestemmingsplannen - In de zin van de Algemene Plaatselijke Verordening - Volgens de Wet natuurbescherming en de Boswet - Volgens de Wet geurhinder en veehouderij Volgens CBS zijn er wel 17 definities te vinden van de bebouwde kom. Hier gaat het dus om de bebouwde kom in de zin van de wegenverkeerswet.

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase wordt de aanwezigheid van geleiderails in de middenberm vastgelegd. Dit wordt bepaald voor de verkeersveiligheid. Hoe smaller de middenberm, hoe gemakkelijker een voertuig op de verkeerde weghelft kan geraken, met alle gevolgen van dien. Daarbij is het ook van belang om te inventariseren of in de middenberm andere obstakels aanwezig zijn, zoals geleiderails, greppels of andere objecten die kunnen voorkomen dat voertuigen op de verkeerde weghelft kunnen komen. Indien er geleiderails aanwezig zijn in de middenberm dan wordt op dit op plek niet de breedte van de middenberm bepaald. De wegen met een geleiderail in de middenberm zijn immers al beschermd. Geleiderails in de middenberm worden bepaald voor wegen met maximum snelheid van 70 km/h en hoger en de wegen moeten gescheiden rijbanen hebben.

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase worden de lengtebeperkingen van alle wegen in het NWB weergegeven voor zover deze zijn aangegeven in het verkeersbordenbestand. Lengtebeperkingen komen vaak voor bij nauwe straten, krappe bochten en bijvoorbeeld bruggetjes. De hoogtebeperking wordt weergegeven met het verkeersbord met RVV-code C17. Dit bord wil zeggen dat voertuigen met een bepaalde lengte en samengestelde lengte wettelijk gezien geen toegang hebben tot de weg. Met dit WKD-bestand wordt het gemakkelijker om de juiste route te bepalen voor een voertuig met bepaalde afmetingen. De hoogtebeperkingen zijn overgenomen van het verkeersbordenbestand dat bij NDW beschikbaar wordt gesteld.

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase worden de inritten weergegeven op wegen met een maximumsnelheid van 70, 80, 90 of 100 km/uur en alle wegen onder het beheer van het rijk. Het in kaart brengen van deze inritten is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Het betreffen inritten langs een weg op wegen met de wat hogere maximumsnelheden. Vaak zijn dit punten waar je met de auto afslaat of de weg opdraait. Bij het opdraaien op de weg of afremmen om een inrit te nemen zijn de snelheidsverschillen groot. Daarom zijn dit potentieel gevaarlijke situaties voor de verkeersveiligheid In eerste instantie is deze wegkenmerkendatabase ontwikkeld voor de verkeersveiligheid, maar deze zou ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase worden de lastbeperkingen van alle wegen in het NWB weergegeven voor zover deze zijn aangegeven in het verkeersbordenbestand. Lastbeperkingen komen vaak voor op bruggen en bijvoorbeeld kademuren. De lastbeperking wordt weergegeven met het verkeersbord met RVV-code C21. Dit bord wil zeggen dat voertuigen en samengestelde voertuigen met een bepaalde totaalmassa wettelijk gezien geen toegang hebben tot de weg. Met dit WKD-bestand wordt het gemakkelijker om de juiste route te bepalen voor een voertuig met een bepaald totaalmassa. De lastbeperkingen zijn overgenomen van het verkeersbordenbestand dat bij NDW beschikbaar wordt gesteld.

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase oversteekplaatsen.....