From 1 - 7 / 7
  • In Waterinfo en waterinfo-extra vindt u alle actuele, verwachte én historische meetgegevens over de rijkswateren. Rijkswaterstaat meet dagelijks onder andere de waterstanden, golfhoogtes, stroomgegevens en de waterkwaliteit.

  • Via deze site is het mogelijk om de beeldbank van Rijkswaterstaat te zoeken naar foto's en video's.

  • Deze dataset is een, sinds 1980 in Oost-Nederland, ontstane aanvulling op de locaties en (statistische) gegevens van het basismeetnet actuele verkeersgegevens (BI-meetnet). De gegevens worden maandelijks gepubliceerd. Zij vormen samen de "ijkpunten" voor de verkeersintensiteiten. Oost Nederland heeft rond de 30 DINAF telpunten, veelal op N-wegen. Het werkdagjaargemiddelde (de gemiddelde intensiteit op een wegvak gedurende alle werkdagen van een jaar) is één van de vaste waarden.

  • Directconnect naar waterkwaliteitmetingen bij de locaties Lobith (Rijn), Eijsden (Maas) en Duitsland, Bimmen (Rijn). Aqualarm biedt toegang tot diverse in het kader van de bewaking van de waterkwaliteit gemeten waterkwaliteitsparameters. Er worden vele parameters gemeten die de waterkwaliteit bewaken, zie daarvoor de link https://www.aqualarm.nl/apwp/#/

  • Astromische waterstandsreeksen voor locaties in de getijde wateren. Voor elke 10 minuten 1 waarde. Tijden in MET. (Geen voorspelling)

  • Diverse bestanden aanleginrichtingen Waddenzee. Omschrijving: Bestanden rondom de aanleginrichtingen Waddenzee: bodembescherming, bushokjes, funderingen, meterkasten, nautische bebording, palen en masten, strooioppervlakten en verkeersstromen.

  • Jaarlijks wordt een GWV bestand geleverd/aangemaakt, dat de situatie op 31-12 van een voorgaande jaar beschrijft. Het GWV bestand bevat o.a. de volgende geluidswerende objecten: 1. Geluidwallen 2. Geluidschermen 3. Tunnelingangen 4. Verdiept liggende wegdelen De gegevens in het GWV bestand bestaan uit: 1. Geometrie van het object 2. Beschrijvende kenmerken van het object die van belang zijn voor de geluidwerende functie 3. Foto’s van het object De aanleiding voor de wijzigingen in het GWV bestand zijn onder te verdelen in 3 categorieën: 1. Nieuwe geplaatse voorzieningen. 2. Wijzigingen als gevolg van het plaatsen van kleinere voorzieningen of uitbreiden van bestaande voorzieningen. 3. Wijzigingen als gevolg van het slopen van voorzieningen.