From 1 - 10 / 19
  • Directconnect naar waterkwaliteitmetingen bij de locaties Lobith (Rijn), Eijsden (Maas) en Duitsland, Bimmen (Rijn). Aqualarm biedt toegang tot diverse in het kader van de bewaking van de waterkwaliteit gemeten waterkwaliteitsparameters. Er worden vele parameters gemeten die de waterkwaliteit bewaken, zie daarvoor de link https://www.aqualarm.nl/apwp/#/

  • Astromische waterstandsreeksen voor locaties in de getijde wateren. Voor elke 10 minuten 1 waarde. Tijden in MET. (Geen voorspelling)

  • Deze dataset is een, sinds 1980 in Oost-Nederland, ontstane aanvulling op de locaties en (statistische) gegevens van het basismeetnet actuele verkeersgegevens (BI-meetnet). De gegevens worden maandelijks gepubliceerd. Zij vormen samen de "ijkpunten" voor de verkeersintensiteiten. Oost Nederland heeft rond de 30 DINAF telpunten, veelal op N-wegen. Het werkdagjaargemiddelde (de gemiddelde intensiteit op een wegvak gedurende alle werkdagen van een jaar) is één van de vaste waarden.

  • Lozingsobjecten waar RWS bevoegd gezag is.

  • in Figuur 3 geeft de pijl de richting van de benedenstroomse knoop. Dit betekent niet dat dit de enige mogelijke stromingsrichting is. Iedere tak heeft twee kenmerken: de capaciteit van de tak in bovenstroomse richting en de capaciteit van de tak in benedenstroomse richting.

  • Deze kaart geeft een beeld van een deel van de resultaten uit het onderzoek 'Investigation of the blue spots in the Netherlands National Highway Network' uitgevoerd door Deltares in opdracht van DVS-OLK. Voor vragen en/of opmerkingen over de inhoud van dit bestand of indien u meer informatie wenst over het onderzoek naar locaties in het Hoofdwegennet die gevoelig zijn voor overstroming, kunt u contact opnemen met het NIS.

  • Jaarlijks wordt een GWV bestand geleverd/aangemaakt, dat de situatie op 31-12 van een voorgaande jaar beschrijft. Het GWV bestand bevat o.a. de volgende geluidswerende objecten: 1. Geluidwallen 2. Geluidschermen 3. Tunnelingangen 4. Verdiept liggende wegdelen De gegevens in het GWV bestand bestaan uit: 1. Geometrie van het object 2. Beschrijvende kenmerken van het object die van belang zijn voor de geluidwerende functie 3. Foto’s van het object De aanleiding voor de wijzigingen in het GWV bestand zijn onder te verdelen in 3 categorieën: 1. Nieuwe geplaatse voorzieningen. 2. Wijzigingen als gevolg van het plaatsen van kleinere voorzieningen of uitbreiden van bestaande voorzieningen. 3. Wijzigingen als gevolg van het slopen van voorzieningen.

  • Lozingsobjecten waar RWS bevoegd gezag is.

  • Diverse bestanden aanleginrichtingen Waddenzee. Omschrijving: Bestanden rondom de aanleginrichtingen Waddenzee: bodembescherming, bushokjes, funderingen, meterkasten, nautische bebording, palen en masten, strooioppervlakten en verkeersstromen.

  • De bronhoudersgrenzen zijn de gebieden waarvoor Rijkswaterstaat input levert voor Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)