From 1 - 10 / 43
  • Hoogtemodel van de platen voor de kust in de vorm van een grid met een resolutie van 5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters. Delen van de zandige kust van Nederland worden elk jaar in hoogte vastgelegd. Een digitaal hoogte model (DHM) is een bestand waarbij de hoogte wordt weergegeven volgens een regelmatig, rechthoekig raster. Iedere cel van het raster (ook wel een gridcel genoemd) krijgt een hoogtewaarde. Deze hoogtewaarde wordt berekend uit de omliggende laserpunten van het gefilterde basisbestand. De hiervoor gebruikte techniek is een zogenaamde gewogen gemiddelde interpolatie . Meer informatie en uitleg over de interpolatie vindt U in de handleiding de grids van het AHN te vinden op www.ahn.nl. Als er geen laserpunten in de buurt van een gridcel liggen blijft de cel leeg (de cel krijgt een nodata waarde). Belangrijk om te weten is dat de waarde van een 5x5 meter gridcel wordt berekend uit meerdere laserpunten (het aantal is afhankelijk van de puntdichtheid van het basisbestand). Hierdoor neemt de invloed van de meetruis en uitschieters af en treedt er een lichte mate van vervlakking op.

  • Laseraltimetrie opname kribben Rijntakken in de vorm van een grid met een resolutie van 0,5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters Opgenomen in de periode van 9-10-2008 t/m 31-1-2009. Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument.

  • Alle vastgestelde nautisch gegarandeeerde vaargeulen op het NCP naar Rotterdam en Amsterdam tot 1-8-2013.

  • Overzicht van de vlieglijnen van de platen van de Westerschelde 2008. Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • true colour orthofoto voor ecotopen kartering. De opnamen zijn gemaakt op 10 en 20 oktober 2008. Bij de aflevering van Ecotopenkaart, Vegetatiekartering en/of Geomorfologische kaarten worden steeds vaker orthofotomozaieken standaard meegeleverd. Orthofotomozaieken zijn beelden, samengesteld uit individuele geometrisch gecorrigeerde luchtfoto's, aangeduid als orthofoto. Deze luchtfoto's zijn gebruikt als basis voor de inwinning van gegegevens van genoemde producten. Een orthofoto is een luchtfoto, gecorrigeerd voor de stand van het vliegtuig tijdens de opname en hoogteverschillen in het terrein. Om deze hoogteverschillen te corrigeren is een hoogtemodel nodig. Standaard wordt voor de vervaardiging van orthofotomozaieken het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) gebruikt. Resolutie is 25 cm. In geval van de Maas is gebruik gemaakt van de luchtofoto's die zijn gebruikt voor de inwinning van de Ecotopenkaart van de Maas. De GSD van deze foto's is 0,12m. Ook van delen van Ameland, de Schelde en de Kwelders zijn mozaieken beschikbaar. De formaten die geleverd worden zijn ECW .

  • Opnamelocaties van helicopterfotos van een deel van de rijkswegen in Noord-Brabant. Opnames zijn van augustus, september en oktober 2007 en februari 2008 en betreffen de A2, A4, A16, A58, A59 en A65. Bestand bevat een link naar de fotos.

  • Alle vastgestelde nautisch gegarandeeerde vaargeulen op het NCP per typeentiteit naar Rotterdam en Amsterdam.

  • Overzicht van de vlieglijnen van kribhoogten van de rivieren. Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • Berekende trendwaarden horizontale positie kustlijn ten opzicht van de Basiskustlijn voor het jaar 2008. Cijfer en kaarten worden jaarlijks verwerkt in het kustlijnkaartenboek dat wordt uitgegeven door RWS WVL. Op basis van dit boek wordt het suppletieschema voor het jaar 2 jaar na meting vastgesteld. Afgebeeld is de trend in uitwijking van de positie van de te toetsen kustlijn (TKL) ten opzichte van de Basiskustlijn. In de onderliggende tabel alle toetsparameters die door toetsprogrammatuur MorphAn worden uitgerekend. De kleuring geeft de richting van de trend (zeewaarts/landwaarts) en geeft de ligging weer van de tkl (zeewaarts/landwaarts).

  • Kaderrichtlijn Water schelpdierwateren 2008 en in 2020 bevestigde omgrenzing van de oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen als Schelpdierwater ten behoeve van het Kaderrichtlijn water.