From 1 - 10 / 95
  • In kaart gebrachte risico’s per zwemwaterlocatie. Met name de fecale verontreinigingsbronnen en –routes op basis van indicatoren voor fecale verontreinigingen(Escherichia coli en intestinale enterococcen). Er zijn ook overige gezondheidsrisico’s in opgenomen.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2013 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Historische meetgegevens betreffende de fysisch-chemische en chemische kwaliteit componenten van de Waterbodem van de rijkswateren opgeslagen in DONAR. De resultaten zijn afkomstig uit het nationale meetprogramma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Er worden veel verschillende parameters gemeten in de waterbodem. Afhankelijk van de soort meting en locatie wordt incidenteel, eenmaal per jaar tot dagelijks gemeten. Deze dataset vormt samen met de datasets Oppervlaktewater en Zwevend stof de serie Waterkwaliteit - Chemisch.

  • Historische meetgegevens betreffende de fysisch-chemische en chemische componenten van het oppervlaktewater in de rijkswateren. De resultaten zijn afkomstig uit het nationale meetprogramma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Er worden veel verschillende parameters gemeten in het oppervlaktewater. Afhankelijk van de soort meting en locatie wordt incidenteel, eenmaal per jaar tot dagelijks gemeten. Deze dataset vormt samen met de datasets Zwevend stof en Waterbodem de serie Waterkwaliteit - Chemisch.

  • Dit bestand bevat alle KRW maatregelen in het beheergebied van RWS-WNZ die gerealiseerd worden voor december 2015. Het bestand omvat de buitenlijnen van de gebieden waarin specifieke maatregelen zoals geulen en natuurvriendelijke oevers zijn gerealiseerd. Voor meer info over de ontwerpen van de maatregelen zelf, zal het overdrachtsdossier geraadpleegd moeten worden.

  • De kartering is vervaardigd volgens de methodiek 3de cyclus Ecotopen. Aanpassingen voor het programma Natuurvriendelijke oevers Maas zijn beschreven in de toelichting "Monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn Eroderende oevers Maas 2009". Als basis voor de kartering is de fotovlucht d.d. 2 en 21 juni 2012 (infrarood) gebruikt, gevlogen op schaal 1:5000 met een grondresolutie van 6 cm. Naast de vegetatiestructuur is ook de 'bovenkant talud' en de 'bovenzijde erosierand' vastgelegd.

  • Op de Noordzee wordt olie en gas gewonnen. De vergunningverlening voor exploitatie van olie en gas is geregeld in de Mijnbouwregeling. In de Mijnbouwregeling wordt hierbij een indeling van het Nederlands Continentaal Plat (NCP) gehanteerd, waarbij het NCP wordt verdeeld in segmenten. De segmenten worden van noord naar zuid aangegeven door de letters A tot en met T. De segmenten zijn gekoppeld aan de lengte- en breedtegraden. Zo bevat segment A het deel van het NCP van 55 tot 56 Noorderbreedte en 3 tot 4 graden Oosterlengte. De segmenten zijn verdeeld in blokken van 10 minuten Noorderbreedte bij 20 minuten Oosterlengte (circa 400 km2). Deze blokken worden aangegeven met de letter van het segment, aangevuld met een nummer van 1 tot 18. De plaatsaanduiding met de blokindeling van het NCP is ook bruikbaar gebleken voor andere gebruiksfuncties, zoals zandwinning en windenergie. Ook bij het geologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de blokindeling.

  • De kartering is vervaardigd volgens de methodiek 3de cyclus Ecotopen. Aanpassingen voor het programma Natuurvriendelijke oevers Maas zijn beschreven in de toelichting "Monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn Eroderende oevers Maas 2009". Als basis voor de kartering is de fotovlucht d.d. 2 en 21 juni 2012 (infrarood) gebruikt, gevlogen op schaal 1:5000 met een grondresolutie van 6 cm. Naast de vegetatiestructuur is ook de 'bovenkant talud' en de 'bovenzijde erosierand' vastgelegd.

  • Op deze website worden in opdracht van het Rijk gegevens gepresenteerd die relevant zijn voor de monitoring van lokaal en regionaal klimaatbeleid.

  • Overzicht van de projecten voor waterkwaliteit in het kader van Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Het BPRW geldt voor de jaren 2010-2015. Daarbij kunt u denken aan Ruim baan voor vis, Schoon water en Herstel leefgebied en uitvoeren van primaire beheer van watersystemen