From 1 - 10 / 72
  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2013 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Excelbestand op postcode4-niveau van herkomsten, bestemmingen, voorkeuren, motieven, percentages van personenverkeer in Randstad.

  • Op deze website worden in opdracht van het Rijk gegevens gepresenteerd die relevant zijn voor de monitoring van lokaal en regionaal klimaatbeleid.

  • Historische meetgegevens betreffende de fysisch-chemische en chemische componenten in zwevend stof van de rijkswateren afkomstig uit DONAR. De resultaten zijn afkomstig uit het nationale meetprogramma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Er worden veel verschillende parameters gemeten in het zwevende stof. Afhankelijk van de soort meting en locatie wordt eenmaal per jaar tot dagelijks gemeten. Dit onderdeel betreft de Fysisch-chemische en chemische componenten van het zwevend stof . Deze dataset vormt samen met de datasets Oppervlaktewater en Waterbodem de serie Waterkwaliteit - Chemisch.

  • Historische meetgegevens betreffende de fysisch-chemische en chemische kwaliteit componenten van de Waterbodem van de rijkswateren opgeslagen in DONAR. De resultaten zijn afkomstig uit het nationale meetprogramma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Er worden veel verschillende parameters gemeten in de waterbodem. Afhankelijk van de soort meting en locatie wordt incidenteel, eenmaal per jaar tot dagelijks gemeten. Deze dataset vormt samen met de datasets Oppervlaktewater en Zwevend stof de serie Waterkwaliteit - Chemisch.

  • Overzicht van de projecten voor waterkwaliteit in het kader van Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Het BPRW geldt voor de jaren 2010-2015. Daarbij kunt u denken aan Ruim baan voor vis, Schoon water en Herstel leefgebied en uitvoeren van primaire beheer van watersystemen

  • Historische meetgegevens betreffende Algen, Fytobentos, macrofauna. De resultaten zijn afkomstig van de landelijke monitoringsprogramma's van Rijkswaterstaat. Afhankelijk van de soort meting en locatie wordt eenmaal per jaar tot dagelijks gemeten..

  • In kaart gebrachte risico’s per zwemwaterlocatie. Met name de fecale verontreinigingsbronnen en –routes op basis van indicatoren voor fecale verontreinigingen(Escherichia coli en intestinale enterococcen). Er zijn ook overige gezondheidsrisico’s in opgenomen.

  • Historische meetgegevens betreffende de fysisch-chemische en chemische componenten van het oppervlaktewater in de rijkswateren. De resultaten zijn afkomstig uit het nationale meetprogramma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Er worden veel verschillende parameters gemeten in het oppervlaktewater. Afhankelijk van de soort meting en locatie wordt incidenteel, eenmaal per jaar tot dagelijks gemeten. Deze dataset vormt samen met de datasets Zwevend stof en Waterbodem de serie Waterkwaliteit - Chemisch.

  • Waterplantenbedekking IJsselmeergebied. De waterplantenbedekking in het IJsselmeergebied wordt driejaarlijks gemonitord. Dat wil zeggen dat in een cyclus van drie jaar in elk deel van het gebied de waterplantenbedekking wordt geïnventariseerd: in 2016 in het Markermeer en IJmeer, in 2017 in het IJsselmeer, en in 2018 in de randmeren. Nb: het Veluwemeer is in 2018 niet gebiedsdekkend gekarteerd, maar op een beperkt aantal locaties.Voor elk jaar is er een dataset per gevonden waterplantensoort en een dataset met de totale bedekkingaanwezig. Deze datasets betreffen geinterpoleerde data. Daarnaast is er per jaar een dataset met de (punt)locaties van de veldwaarnemingen.In deze datasetsstaat informatie uit de jaren 2011 tot en met 2018. Globaal wordt de zone van 0-3 meter diepte gekarteerd. Zie de laag "Puntenkaart veldwaarnemingen" voor een weergave van de meetpunten. Let op! Waterplanten kunnen ook buiten de gekarteerde zone voorkomen.