From 1 - 10 / 21
  • Kabels en leidingen kruistend met water in Zeeland.

  • Gebieden die volgens de Structuurschema Militaire Terreinen 2 en het Mijnbouwbesluit in bepaalde perioden niet gebruikt mogen worden voor zand, schelp- en/of grindwinning

  • Officiële waterbeheergrens tussen RWS Noordzee en de kust RD?s. Dit bestand begrenst het gebied waar RWS Noordzee waterbeheer heeft. Het bevoegd gezag van RWS Noordzee m.b.t. de Wvo en de Wvz is gekoppeld aan de waterbeheergrens. Beide wetten zijn sinds 22 december 2009 opgegaan in de Waterwet en vallen onder waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast bepaalt de waterbeheergrens in BKN en NIS dashboard het aantal km2 water dat in beheer is van RWS Noordzee. De waterbeheergrens tussen RWS Noordzee en de andere kust RD?s is als volgt omschreven: - langs de kust wordt de duinvoetlijn cq. buitenkruinlijn aangehouden conform de Waterwet - bij havenmonden loopt de grens volgens een rechte lijn tussen de lichten op de koppen van de havenhoofden - in de zeegaten (zonder havenmond) worden de rechte basislijnen aangehouden zoals vastgelegd in de Wet Grenzen Territoriale Zee - in zeegaten waar geen rechte basislijn beschikbaar is wordt een rechte lijn aangehouden zodanig gekozen dat zoveel mogelijk de doorgaande kustlijn wordt aangehouden (bijv. De Kerf en De Slufter) - het Eems Dollard Verdrag gebied valt geheel onder beheer van RWS Noord Nederland - het gebied tussen de 3 en 12 mijl ten noorden van het EDV gebied (NL claim) valt geheel onder beheer van RWS Noordzee De waterbeheergrens tussen RWS Noordzee en de kust RD?s wordt aangepast als een of meerdere onderdelen van de bovenstaande beschrijving wijzigen.

  • Gebied op de Noordzee en Het Kanaal gebruikt voor het leggen en vegen van mijnen en militaire schietoefeningen met geschut zowel vanuit de kust als uit vliegtuigen (het omvat alle vlieggebieden, munitiegebieden, oefengebieden en schietterreinen)

  • Oeverwerken in Zeeland.

  • Gebieden met watervoorziening vanuit de meren van het IJsselmeergebied

  • Op de Noordzee wordt olie en gas gewonnen. De vergunningverlening voor exploitatie van olie en gas is geregeld in de Mijnbouwregeling. In de Mijnbouwregeling wordt hierbij een indeling van het Nederlands Continentaal Plat (NCP) gehanteerd, waarbij het NCP wordt verdeeld in segmenten. De segmenten worden van noord naar zuid aangegeven door de letters A tot en met T. De segmenten zijn gekoppeld aan de lengte- en breedtegraden. Zo bevat segment A het deel van het NCP van 55 tot 56 Noorderbreedte en 3 tot 4 graden Oosterlengte. De segmenten zijn verdeeld in blokken van 10 minuten Noorderbreedte bij 20 minuten Oosterlengte (circa 400 km2). Deze blokken worden aangegeven met de letter van het segment, aangevuld met een nummer van 1 tot 18. De plaatsaanduiding met de blokindeling van het NCP is ook bruikbaar gebleken voor andere gebruiksfuncties, zoals zandwinning en windenergie. Ook bij het geologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de blokindeling.

  • Internationale bestuursgrenzen continentaal plat

  • Overzicht van ribbels die bij ribbelacties zijn uitgevoerd per jaar.

  • Combiroutes die standaard gevlogen worden.